dr hab. Paweł Radomir Rydzewski, prof. UMCS

my1.jpg

Specjalizacja i badania / specialisation and research

 • rozwój zrównoważony / sustainable development
 • socjologia środowiskowa / environmental sociology
 • metodologia badań społecznych / social research methodology
 • analiza danych / data analysis
 • statystyka komputerowa / computer statistics
 • problemy społeczne / social problems
 • rynek pracy / labor market
 • społeczności lokalne / local communities
 • wielokulturowość / multiculturalism
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8144-6340

I. Dorobek naukowy / academic achievements

Udział w projektach badawczych, innowacyjnych i wdrożeniowych / participation in research, innovation and implementation projects

 1. 2021: Udział w projekcie „Problemy społeczne w opinii mieszkańców gminy Świdnik” (funkcja: metodolog, statystyk), na zlecenie Centrum Usług Społecznych.
 2. 2020: Udział w projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” (funkcja: metodolog), na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 3. 2019: Realizacja projektu „Opinie i oczekiwania mieszkańców Lublina” (funkcja: badacz, kierownik projektu), na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 4. 2018-2019: Udział w projekcie „Ocena funkcjonowania i postrzegania Muzeum Lubelskiego w Lublinie” (funkcja: metodolog, statystyk), na zlecenie Instytutu Doradztwa Innowacyjnego.
 5. 2018: Realizacja projektu „Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście” (funkcja: badacz, kierownik projektu), na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, w ramach projektu „Czego potrzebuje Lublin” (M-77)
 6. 2017-2018: Udział w projekcie „Badania.pro – platforma do wiarygodnego badania potrzeb i opinii” (funkcja: ekspert – metodolog), na zlecenie Badania.Pro Sp. z o.o.; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 7. 2017: Realizacja projektu „Mieszkańcy Lublina o swoim mieście” (funkcja: badacz, kierownik projektu), na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 8. 2016: Udział w projekcie „Imigranci z Ukrainy w Polsce poza aglomeracją warszawską: przypadek mazowieckiego sektora rolnego i aglomeracji lubelskiej” (funkcja: koordynator badań terenowych w Lublinie i autor raportu metodologicznego), na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; projekt sfinansowany przez Narodowy Bank Polski.
 9. 2016: Realizacja projektu „Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście” (funkcja: badacz, kierownik projektu), na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 10. 2015: Udział w projekcie „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie” (funkcja: badacz), w ramach umowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
 11. 2015: Udział w projekcie „Prognoza rozwoju rynku pracy województwa lubelskiego” (funkcja: ekspert) realizowanym w ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1
 12. 2014-2015: Udział w projekcie „Kotwice Kariery” (funkcje: specjalista ds. badań i analiz oraz statystyk) realizowanym przez Lechaa Consulting we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 13. 2014: Udział w projekcie Rady Europy i Unii Europejskiej (funkcja: badacz) „Komunikacja dla Integracji – sieci społeczne dla różnorodności”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) – European Fund for the Integration of Third-Country Nationals.
 14. 2012-2014: Udział w projekcie (funkcja: badacz): „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” realizowanym przy wsparciu Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 15. 2012-2013: Udział w projekcie (funkcja: ekspert): „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” realizowanym przez Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. 2012: Udział w projekcie (funkcja: badacz): „Lubelska Pracownia”- współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 17. 2012: Realizacja projektu (funkcja: badacz, kierownik projektu) „Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gmin Horyniec-Zdrój i Lubaczów” współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.
 18. 2010-2011: Udział w projekcie (funkcja: badacz): „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1.- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 19. 2010-2011: Udział w projekcie (funkcja: badacz): „Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1.- Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 20. 2005: Realizacja projektu (funkcja: badacz, kierownik projektu) „Mieszkańcy Chełma o swoim mieście” na zlecenie Urzędu Miasta Chełma.
 21. 2000: Realizacja projektu (funkcja: badacz, kierownik projektu) „Mieszkańcy Świdnika o sobie i swoim mieście” na zlecenie Urzędu Miasta Świdnika.

Publikacje naukowe / scientific publications

Książki autorskie / author books

 1. Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010

Książki – współautorstwo / books  co-author

 1. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, Lublin 2011 (współautorstwo J. Bielecka-Prus, R. Maciejewska, A. Szkoła),
 2. Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, Lublin 2011 (współautorstwo J. Bielecka-Prus, R. Maciejewska)
 3. Social and Institutional Aspects of Homelessness in the Lublin Province, Lublin 2011 (współautorstwo J. Bielecka-Prus, R. Maciejewska)

Artykuły w czasopismach punktowanych z Impact Factor / articles in journals with Impact Factor (according to the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education)

 1. Challenges in Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2023, vol. 18, no. 1. 
 2. Sustainable Development and Religion. European Perspective, Problems of Sustainable Development, 2022, vol. 17, no. 1.
 3. Sociology and Sustainable Development. The Most Important Areas of Interdisciplinary Research, Problems of Sustainable Development, 2021, vol. 16, no. 1.
 4. Between Economy and Security. Dilemmas of Sustainable Development in the Covid-19 Era – an Example of Great Britain, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 2
 5. Immigration and Social Aspects of Sustainable Development. The Case of Germany, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 1
 6. Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2019, vol. 14, no. 1
 7. Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases, Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no. 1
 8. General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects, Problems of Sustainable Development, 2017, vol. 12, no. 1
 9. Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe, Problems of Sustainable Development, 2016, vol. 11, no. 1
 10. Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the Basis of ISSP Environment Data, Problems of Sustainable Development, 2015, vol. 10, no. 2
 11. Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies, Problems of Sustainable Development, 2013, vol. 8, no 1
 12. Social Marginalization vs. Sustainable Development – Case of Homelessness, Problems of Sustainable Development, 2012, vol. 7, no 1
 13. Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective, Problems of Sustainable Development, 2010, vol. 5, no 2

Problems of Sustainable Development / Problemy Ekorozwoju  – czasopismo Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, Austria.

Impact Factor: 1,177 (2019)
5-Year Impact Factor: 0,900 (2019)
Index Copernicus Value ICV: 140.83 (2019)
SJR Scimago Journal & Country Rank H-Index: 20 (2020)

Czasopismo jest indeksowane w Web of Science, Journal Citation Reports, Scopus, Index Copernicus, Social Science Research Network and BazTech.

Pozostałe artykuły w czasopismach punktowanych / other articles in journals (according to the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education)

 1. Between Environmental Protection and Technology: Europeans’ Ecological Attitudes, International Journal of Conservation Science, 2021, vol.12, sp.issue no 1.
 2. Plotki o imigrantach i mniejszościach etnicznych w Lublinie, Annales UMCS Philosophia – Sociologia, 2016, 2
 3. Wykorzystanie wywiadów i technik ankietowych w socjologicznych badaniach rozwodów, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 2013, 4
 4. Metody analizy danych w socjologicznych badaniach rozwodów, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 2010, 2
 5. Narzędzia pomiaru w ilościowych badaniach rozwodów, Studia Demograficzne, 2007, 2
 6. Metody doboru próby w badaniach nad rozwodami, Studia Demograficzne, 2004, 1
 7. Ryzyko rozpadu małżeństw w Polsce. Empiryczne implikacje teorii Levingera, Studia Demograficzne, 2002, 1
 8. Rozwód w opinii społecznej w latach 1990, Studia Demograficzne, 1999, 1
 9. Typy procesu rozwodowego a przystosowanie porozwodowe kobiet ze środowisk wielkomiejskich, Studia Demograficzne, 1998, 3
 10. Zdrowotne i psychologiczne konsekwencje rozwodów, Studia Demograficzne, 1997, 1
 11. Pomiar postaw wobec legalności aborcji, Studia Demograficzne, 1996, 3
 12. Rozwód – zjawisko wielowymiarowe, Studia Demograficzne, 1994, 3
 13. Małżeństwa powtórne osób rozwiedzionych, Studia Demograficzne, 1993, 3
 14. Divorce in the Family Life Cycle, Polish Population Review, 1994, 5
 15. Rozwód w cyklu życia rodziny, Studia Demograficzne, 1992, 3
 16. Demograficzne korelaty rozwodów, Studia Demograficzne, 1992, 1
 17. Modele i typologie procesu rozwodowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1991, 1
 18. Przyczyny rozwodów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1991, 4
 19. Rozwód w perspektywie teorii wymiany społecznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1990, 2
 20. Teoria kontroli społecznej jako jedna z teorii dewiacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1989, 4

Studia Demograficzne – czasopismo Polskiej Akademii Nauk; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – czasopismo UAM i UE w Poznaniu

Artykuły w książkach / articles in books

 1. Emigration Plans And Experience of Lublin Region Inhabitants, w: K. Grabczuk (red.), European Funds and the Social and Economic Crisis, Warszawa 2013, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 2. Ubóstwo w Polsce w latach 1992-2005, w: M. Szyszka (red.), Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina, Lublin 2009, RW KUL
 3. Wykształcenie czynnikiem sukcesu, w: Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008 (praca zbiorowa), Wydawnictwo WSPA
 4. Postawy ekologiczne mieszkańców Roztocza i terenów sąsiadujących, w: A. Jarosz, A. Michałowski (red.), Roztocze – problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko – ukraińskim, Lubaczów 2001, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Jarosławiu
 5. Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne, w: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997, s. 25, RW KUL

Ekspertyzy naukowe (recenzowane) / scientific expertise (reviewed)

 1. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych, I cykl badawczy, część pierwsza „Maturzyści”, Lublin 2011, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 2. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych, I cykl badawczy, część druga „Badanie instytucji naukowo-badawczych”, Lublin 2011, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 3. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych,  II cykl badawczy, część pierwsza „Studenci”, Lublin 2011, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 4. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych, II cykl badawczy, część druga „Mieszkańcy Lubelszczyzny”, Lublin 2011, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 5. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych, II cykl badawczy, część trzecia „Gminy”, Lublin 2011, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 6. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 w kontekście analiz statystycznych, II cykl badawczy, część czwarta „Przedsiębiorcy”, Lublin 2012, Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Raporty z badań / research reports

 1. Problemy społeczne w opinii mieszkańców gminy Świdnik. Analiza statystyczna cześć 1 i 2, Lublin 2021, na zlecenie Centrum Usług Społecznych.
 2. Opinie i oczekiwania mieszkańców Lublina. Stan aktualny i dynamika zmian, Lublin 2019, na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 3. Ocena funkcjonowania i postrzegania Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Część 2: opinie odwiedzających. Raport statystyczny, Lublin 2018, na zlecenie Instytutu Doradztwa Innowacyjnego.
 4. Ocena funkcjonowania i postrzegania Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Część 1: opinie pracowników. Raport statystyczny, Lublin 2018, na zlecenie Instytutu Doradztwa Innowacyjnego.
 5. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Lublina – stan aktualny i dynamika zmian. Raport z badań, Lublin 2018 – na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, w ramach projektu „Czego potrzebuje Lublin” (M-77)
 6. Mieszkańcy Lublina o swoim mieście. Raport z badań, Lublin 2017 – na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 7. Aktywność ekonomiczna ukraińskich migrantów. Raport metodologiczny z realizacji badania RDS w Lublinie, Lublin 2016 – na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście. Raport z badań, Lublin 2016 – na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.
 9. Raport z badań pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzonych w ramach projektu restrukturyzacji, Lublin 2015, w ramach umowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
 10. Kotwice Kariery. Raport statystyczny testowania narzędzia do rozpoznawania uzdolnień i talentów gimnazjalistów, Lublin 2015. W ramach projektu realizowanego przez Lechaa Consulting we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  POKL.
 11. Lublin dla wszystkich. Preferencje i nastawienie mieszkańców do różnorodności kulturowej. Raport końcowy, Lublin 2014. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (2 część).
 12. Plotki o imigrantach i mniejszościach etnicznych w Lublinie. Raport z badań ilościowych, Lublin 2014. W ramach projektu Rady Europy Komunikacja dla Integracji – sieci społeczne dla różnorodności, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Rady Europy.
 13. Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością, Lublin 2013. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (1 część).
 14. Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim. Raport z badań, Lublin 2012. W ramach projektu innowacyjnego Pracowania Lubelska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 15. Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim. Identyfikacja barier startu zawodowego, Lublin 2012 (współautor: R.Maciejewska). W ramach projektu innowacyjnego Pracowania Lubelska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 16. Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gminy Lubaczów. Raport z badań, Lublin 2012. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.
 17. Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój Raport z badań, Lublin 2012. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.
 18. Raport z indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z osobami bezdomnymi, Lublin 2010. W ramach projektu badawczego Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim.
 19. Raport z indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z osobami niepełnosprawnymi, Lublin 2010. W ramach projektu badawczego Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych.
 20. Raport z indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami zakładów pracy, Lublin 2010. W ramach projektu badawczego Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych.

Recenzje książek naukowych,  artykułów i projektów badawczych / reviews of scientific books, articles and research projects

 1. Recenzje artykułów naukowych: 50 recenzji tekstów nadesłanych do czasopisma z Impact Factor (wg wykazu czasopism naukowych MNiSW – dawna lista A)
 2. Recenzje książek: M. Miszczuk M. Sosińska-Wit (red.),  A. Podraza, W. Gizicki (red.), Jednostka – Społeczeństwo – Państwo Księga Pamiątkowa ku czci śp. Profesora Jerzego Rebety, Lublin 2018.
 3. Recenzja projektu badawczego: Weryfikacja metody badawczej i jej recenzja w ramach projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 2013.
 4. Recenzja raportu z badań: J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport z badań. Tom I, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012. Na podstawie projektu badawczego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2008-2012.

Inne / other

Rekomendacje do projektu „System monitoringu losu absolwentów” realizowanego przez PWSZ w Chełmie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Publikacje w bazach Web of Science i SCOPUS / publications in the Web of Science and SCOPUS databases

 1. P. Rydzewski, Challenges in Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2023, vol. 18, no. 1. 
 2. Sustainable Development and Religion. European Perspective, Problems of Sustainable Development, 2022, vol. 17, no. 1.
 1. Between Environmental Protection and Technology: Europeans’ Ecological Attitudes, International Journal of Conservation Science, 2021, vol.12, sp.issue no 1.
 2. Sociology and Sustainable Development. The Most Important Areas of Interdisciplinary Research, Problems of Sustainable Development, 2021, vol. 16, no. 1.
 3. Between Economy and Security. Dilemmas of Sustainable Development in the Covid-19 Era – an Example of Great Britain, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 2
 4. Immigration and Social Aspects of Sustainable Development. The Case of Germany, Problems of Sustainable Development, 2020, vol. 15, no. 1
 5. Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion, Problems of Sustainable Development, 2019, vol. 14, no. 1.
 6. Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases, Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no. 1
 7. General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects, Problems of Sustainable Development, 2017, vol. 12, no. 1
 8. Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe, Problems of Sustainable Development, 2016, vol. 11, no. 1
 9. Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the Basis of ISSP Environment Data, Problems of Sustainable Development, 2015, vol. 10, no. 2
 10. Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies, Problems of Sustainable Development, 2013, vol. 8, no 1
 11. Social Marginalization vs. Sustainable Development – Case of Homelessness, Problems of Sustainable Development, 2012, vol. 7, no 1
 12. Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective, Problems of Sustainable Development, 2010, vol. 5, no 2

Sumaryczny Impact Factor: 10,58; Indeks Hirscha: 3 (wg. Web of Science). Inne wskaźniki np. Google Scholar czy (zwłaszcza) Publish or Perish podają znacznie większe wartości, ale nie są traktowane jako wiarygodne źródło.

Publikacje w międzynarodowych i krajowych bazach danych / publications in international and national databases

Udział w konferencjach – różne formy aktywności (ostatnie lata) / participation in conferences – various forms of activity (recent years)

 1. Członkostwo w Radzie Programowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wartość w biznesie. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu”. Kazimierz Dolny 24-25 października 2019 r.
 2. Referat „Metodologia badań społecznych w dydaktyce akademickiej” na konferencji „Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych”, UMCS, Lublin 21-22 V 2018
 3. Członkostwo w Radzie Programowej II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wartość w Biznesie.  Ekspansja przedsiębiorstw – aspekty biznesowe, finansowe i etyczne”. Kazimierz Dolny 18-20 kwiecień 2018 r.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej ogólnopolskiej konferencji „Wartość w biznesie w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Kazimierz Dolny 9-10 II 2017
 5. Referat „Bezrobotni absolwenci w województwie lubelskim na podstawie badań socjologicznych” na konferencji „Regionalne bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych w województwie lubelskim”, organizator: WSPA Lublin, 12.03.2015
 6. Referat „Rodzinne aspekty bezdomności” na konferencji „Rodzina 2013. Interdyscyplinarna konferencja naukowa”, organizatorzy: GUS, IS UMCS, IS KUL, 21-22.10.2013 r. Lublin

II. Działalność organizacyjna / organizational activity

Nagrody i wyróżnienia / academic awards

 1. 2021: Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy
 2. 2019: Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy
 3. 2018: Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy

Pełnione funkcje / functions

 1. Członek kolegium redakcyjnego IF czasopisma „Problems of Sustainable Development”
 2. Stały recenzent IF czasopisma „Problems of Sustainable Development”
 3. Redaktor statystyczny czasopisma “Konteksty Społeczne”
 4. Redaktor statystyczny czasopisma „Mediatization Studies”
 5. Koordynator w Systemie Akredytacji i Certyfikacji IBM SPSS
 6. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Lublinie (2015-2020)

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych / membership in international and national scientific societies

 1. International Sustainable Development Research Society  (ISDRS)
 2. Data Science Association (DSA)
 3. New Media Professionals Association (NMPA)
 4. International Society for Development and Sustainability (ISDS)
 5. European Society of Authors (ESA)
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)

Certyfikaty / certificates

 1. Certyfikat akredytacji IBM SPSS
 2. Certyfikat „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych”
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów”
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia „Jak pracować z młodzieżą pokolenia Facebooka?”

III. Działalność dydaktyczna / academic teaching activities

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w UMCS w roku akad. 2022/2023

 • Research Methodology for Social Sciences (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Metodologie badań w naukach społecznych (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Trends in sociological research (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Methods of data analysis (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Entrepreneurship and small business management
 • Metody statystyczne w socjologii
 • Seminarium doktorskie (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w przeszłości

 • Komputerowa analiza danych
 • Przetwarzanie i analiza statystyczna danych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
 • Quantitative Social Research Methods (Erasmus)
 • Quantitative Data Analysis (Erasmus)
 • Technologie informatyczne
 • Metody badań społecznych
 • Metody badań marketingowych
 • Metodologia badań politologicznych
 • Realizacja badań społecznych
 • Analiza danych sondażowych
 • Podstawy badań społecznych
 • Projekty badawcze
 • Analiza danych wspomagana komputerowo w badaniach rynku i opinii społecznej
 • Praktyczne aspekty prowadzenia ilościowych badań terenowych (dla doktorantów)
 • Podstawy statystyki (dla doktorantów)
 • Translatorium socjologiczne
 • Patologia społeczna

Zatrudnienie / workplace

Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych, Instytut Socjologii UMCS

ORCID.png

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reklama